תנאי השימוש באתר מולינו בייביז molinobabies.co.il

 

 1. מבוא
  1. 1. ברוכים הבאים לאתר www.molinobabies.co.il (להלן – ״האתר״)
  2. 1. הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין עלית שכטר ע.פ. 303912950, בעלת אתר האינטרנט מולינו בייביז (להלן: “בעלת האתר”), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: “הגולש”) ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר, וכן את מערכת היחסים שבין הגולשים לבין עצמם ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.
  3. 1. המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלת האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
  4. 1. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה או באם האמור בו אינו נכון לעניינכם, הנכם נדרשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.
  5. 1. תנאי השימוש מתייחסים לנשים וגברים כאחד, השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.
  6. 1. אתר מולינו בייביז שייך לבעלת האתר ומשמש לרכישה מקוונת של מוצרי עיצוב.
  7. 1. השימוש באתר ותכנים המוצגים בו יעשה בכפוף לתנאי השימוש. יש לקרוא את תנאי השימוש בעיון, שכן השימוש באתר או כל חלק ממנו, מהווה הסכמה לכל תנאי השימוש.
  8. 1. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר, לשנות את מראהו מעת לעת, להוריד קישורים ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, את מבנהו וכן את מגוון השירותים המוצעים דרכו וזאת ללא כל צורך או התחייבות להודיע לך על כך ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
  9. 1. בעלת האתר תשלח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים לגולשים באתר שהשאירו את פרטיהם, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות טקסט בטלפון הנייד. השארת הפרטים או רכישה באתר מהווים אישור לדיוור זה.
  10. 1. באתר קיימים מוצרי-מדף מוכנים ומוצרים בהתאמה אישית, מדיניות החזרה והחלפת מוצרים משתנה בין שני אלו בהתאם לחוקי הגנת הצרכן.
  11. 1. כל גולש המבצע רכישה באתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, כי הוא מסכים להוראותיו וכי תהליך הרכישה יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעלת האתר או מי מטעמה ו/או ממנהליה ו/או מעובדיה למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של בעלת האתר על פי תקנון זה.
 2. תנאי שימוש
  1. 2. לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.
  2. 2. בעת ביצוע רכישה באתר, מאשר הגולש קבלת חשבונית אלקטרונית מאושרת לתיבת המייל אותה מסר בעת רישום ורכישה באתר.
  3. 2. הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לאתר ולשירותים המוצעים בו:
   • גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או
   • מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).
   • העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
   • ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
  4. 2. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
 3. תנאי סף לביצוע רכישות באתר
  1. 3. הגולש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.
  2. 3. הגולש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
  3. 3. הגולש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה.
  4. 3. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
  5. 3. המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר (עבור משלוחים לאזורים אחרים יש לברר מול בעלת האתר).
 4. פרטי המשתמש
  1. 4. בעת ביצוע עסקה באתר הגולש ידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. הגולש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.
  2. 4. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדוייקים בעלת האתר לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. הגולש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לבעלת האתר בשל כך.
  3. 4. בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.
 5. ביצוע רכישה באמצעות האתר
  1. 5. המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה ומוצר שנרכש אזל מהמלאי תינתן הודעה טלפונית לגולש הרוכש ובהתאם, הוא יהיה רשאי לבטל את הזמנתו במידה ולא יימצא מוצר תחליפי העומד לשביעות רצונו.
  2. 5. התשלום בגין העסקה יבוצע בכרטיס אשראי בלבד.
  3. 5. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי תוצג הודעה לגולש באתר ואף תישלח אליו הודעת דוא”ל על כך. יובהר כי במקרה כזה תחשב ההזמנה כאילו לא בוצעה.
  4. 5. בכל מקרה של סירוב אמצעי התשלום תופיע הודעה מתאימה והגולש הרוכש יתבקש לפנות אל חברת האשראי לצורך השלמת העסקה בעסקה טלפונית או לחילופין לפנות למשרדי סטודיו מולינו לסיוע בהשלמת העסקה. עסקה לא תחשב כמושלמת עד לקבלת אישור ביצוע עסקת אשראי מחברת האשראי הרלבנטית. יובהר כי מועד המשלוח יוחל מיום קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.
  5. 5. הגולש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא”ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי צוות מולינו-בייביז בקשר לביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו.
  6. 5. רישומי המחשב הפנימיים של מולינו בייביז ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה לביצוע ההזמנה כאמור.
 6. אספקת המוצרים
  1. 6. בעלת האתר תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת שיציין המשתמש בעת הזמנתו בתנאי שהכתובת בישראל, ונמצאת במפת החלוקה של רשות הדואר (עבור משלוחים לאזורים אחרים יש לברר מול בעלת האתר).
  2. 6. באתר קיימים מוצרי-מדף מוכנים ומוצרים מעוצבים בהתאמה אישית. מדיניות האספקה, החזרה והחלפת המוצרים משתנה בין שני אלו בהתאם לחוקי הגנת הצרכן.
  3. 6. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה להזמנת הגולש.
  4. 6. את ההזמנות ניתן לאסוף באופן עצמאי מבאר שבע בתאום מראש. ניתן לקבלן בדואר רשום או בדואר שליחים בתוספת תשלום בהתאם ללוחות הזמנים של חברת דואר ישראל. ברכישת מוצרים בעלות של מעל 300 ש״ח עלות המשלוח הרשום תבוטל, במידה והלקוח מעוניין לקבל את המוצרים במשלוח מיוחד אקספרס/שליח עד הבית הוא יכול לפנות טלפונית ולהוסיף את ההפרש עבור המשלוח המיוחד.
  5. 6. בעלת האתר לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מתפקוד לקוי של חברת דואר ישראל.
  6. 6. בעלת האתר לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ו/או חלקיים שמסר הגולש.
  7. 6. בעלת האתר לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים לבעלת האתר מראש, היא תנקוט במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הגולש במועד הרכישה.
  8. 6. אספקת מוצרים מוכנים מראש:
   במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף ביטול עסקה.
  9. 6. אספקת מוצרים מעוצבים בהתאמה אישית:
   יש לקחת בחשבון כי הכנת מוצרים מעוצבים בהתאמה אישית דורשת זמן ובמידה ומדובר בפריטים עבור אירוע, יש לבצע הזמנה לפחות 21 ימי עסקים מראש. במקרים מיוחדים תתאפשר אספקה מהירה בהתאם לזמינות הסטודיו וספקי הדפוס שלו, וזאת בתאום בלבד בטלפון 052-8916525
  10. 6. בעלת האתר לא תוכל לקחת אחריות על מוצרים בהתאמה אישית שהוזמנו קרוב מדי למועד האירוע ולא יגיעו בזמן הנדרש.
  11. 6. בעלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד הנדרש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 052-8916525, ובעלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
 7. ביטול עסקה ומדיניות החזרה למוצרים הנרכשו באתר
  1. 7. הגולש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו.
  2. 7. החלפה או החזרה של מוצרים אפשרית אך ורק למוצרי מדף, שלא יוצרו בהתאמה אישית, ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  3. 7. לגבי מוצרים בהתאמה אישית: רגע ביצוע ההזמנה, קרי חיוב העסקה מהווה הסכם הזמנת עבודה ומאותו הרגע לא ניתן לבטל את העסקה והגולש לא יהיה זכאי להחזר כספי.
  4. 7. להלן פירוט התנאים והדרך בה יכול הגולש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
   1. 4. 7. הגולש רשאי לבטל את העסקה לרכישת המוצר מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר
   2. 4. 7. הגולש אינו רשאי לבטל עסקה לרכישת המוצרים שלהלן:
    מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הגולש בעקבות העסקה ו/או מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהגולש פתח את אריזתם המקורית.
   3. 4. 7. ביטול עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לבעלת האתר במייל שכתובתו molinodesign@gmail.com.
   4. 4. 7. לצורך ביטול העסקה יש להעביר את המוצר בחזרה למשרדי בעלת האתר תוך 14 ימים מיום הרכישה (או פרק זמן אחר, ככל וצוין בדף המוצר טרם או במועד השלמת הרכישה), כשהוא באריזתו המקורית, שלם, ללא פגם או בלאי ומבלי שנעשה בו שימוש.
   5. 4. 7. לאחר קבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה כאמור לעיל וקבלת המוצר בחזרה, תדאג בעלת האתר להחזיר לגולש , את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, ולא תגבה מהגולש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם מוכח בייצור לא יגבו דמי ביטול).
   6. 4. 7. במידה והגולש קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר לבעלת האתר, על חשבונו, בהתאם לפרטים שיימסרו.
   7. 4. 7. חשוב להדגיש כי ניתן להחזיר אך ורק פריטים מוכנים מראש (מוצרי מדף) שלא נעשה בהם כל שימוש ושהינם באריזתם המקורית. ובכל מקרה לא ניתן להחזיר מוצרים מעוצבים בהתאמה אישית.
   8. 4. 7. במידה ויוחזר מוצר מדף שאינו נמצא במצבו המקורי, לא נוכל לקבלו והגולש לא יוכל לקבל החזר כספי.
 1. ביטול העסקה על ידי מולינו בייביז
  1. 8. הזמנתכם עלולה שלא להתבצע אם לאחר סיום הקנייה אזל המוצר שבחרתם מן המלאי, או במידה ופרטי כרטיס האשראי שלכם ו\או פרטיכם המלאים לא נקלטו במערכת כראוי.
   לפרטים ובירורים נוספים ניתן לפנות אל צוות השרות של מולינו בייביז בדוא”ל molinobabies@gmail.com או בטלפון: 052-8916525.
  2. 8. מולינו בייביז תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה במקרים הבאים:
   1. 2 .8. במידה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
   2. 2 .8. במידה ויתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה מגולשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.
   3. 2 .8. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
   4. 2 .8. במידה ויתברר לבעלת האתר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו.
  3. 8. הודעה על ביטול המכירה תימסר לגולש בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הגולש בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה ובעלת האתר תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הגולש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.
  4. 8. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, ‘ תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי בעלת האתר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
  5. 8. בעלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני. או שתעבירי את הסעיף הזה לחלק של המשלוח או שתוסיפי שזה לא עילה לביטול עסקה.
 2. זכויות יוצרים וקנין רוחני
  1. 9. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של בעלת האתר.
  2. 9. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב’ , מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של בעלת האתר או של צדדים שלישיים אשר התירו לבעלת האתר לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.
  3. 9. נאסר על הגולש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של בעלת האתר.
  4. 9. סימן המסחר ״Molino Babies״ משמש את בעלת האתר לצורך סימון שירותיה ומוצריה ואין להשתמש בו ללא קבלת רשותה המפורשת.
 3. אחריות / הגבלת אחריות של מפעילת האתר
  1. 10. האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (As Is). אמנם, נתכוונה בעלת האתר כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, בעלת האתר בודקת את המידע המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים, בנסיבות בהן יתגלה לבעלת האתר, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתקן את הטעות באופן מיידי.
   בעלת האתר אינה אחראית לאי דיוקים, או טעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו.
  2. 10. השימוש באתר נעשה על אחריות הגולש. בעלת האתר אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. בעלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.
  3. 10. בעלת האתר אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של הגולש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.
  4. 10. הואיל והגישה לאתר תלויה בספקי אינטרנט וצדדים שלישיים, בעלת האתר אינה יכולה להבטיח כי האתר יהיה זמין בכל זמן ו/או כי לא יחולו הפרעות באתר.
  5. 10. בעלת האתר אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם לגולש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הגולש ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הגולש וכד’.
  6. 10. הגולש יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לבעלת האתר ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה.
  7. 10. הגולש פוטר את בעלת האתר מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
  8. 10. המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלת האתר, מנהליה ועובדיה בלבד.
  9. 10. בעלת האתר לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים.
  10. 10. אין להשאיר את המוצרים ואת חומרי האריזה שלהם בקרבת פעוטות ללא השגחה.
  11. 10. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
  12. 10. הגולש מצהיר כי כל החומרים שמסר נקיים מכל טענות של צדדים שלישיים בנושא זכויות יוצרים. כל חומר (לרבות תמונות וכתבות) המתקבל מאת הגולש הינו באחריות מלאה של הגולש מבחינת זכויות יוצרים וכל סעיף חוקי כזה או אחר. האתר ובעליו אינם נושאים באחריות על כל חומר אשר י​ת​קבל מהגולש.
  13. 10. ​הגולש מצהיר כי הוא האפוטרופוס החוקי של הילד/ים המופיע/ים בחומרים ו/או קיבל הסכמה מפורשת מהאפוטרופוסים של הילד/ים המופיע/ים בחומרים לעשות שימוש בחומרים ולהעבירם להנהלת האתר.
  14. 10. במעמד אישור העבודה על הגולש לבדוק היטב את הגרפיקה ואת התוכן הכתוב בה ולאשר כי הכל לשביעות רצונו, עליו לאשר כי אין שגיאות כתיב ו/או השמטת חומרים, וכי לא יהיו לו טענות או דרישות בעתיד.
  15. 10. תיקונים ושינויים בגרפיקה יבוצעו לכל המאוחר לפני מתן האישור של הגולש. מרגע אישור הגרפיקה לא ניתן לבצע תיקונים ושינויים בעיצוב או בטקסטים.
  16. 10. בעלת האתר אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם או הרכבתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה או הרכבה לא נכונה.
 4. תנאי שימוש בבלוג
  1. 11. אתר זה עשוי לאפשר לציבור הגולשים בו לכתוב הודעות ותגובות שיופיעו בבלוג ולעיין בהודעות של גולשים אחרים.
  2. 11. תנאי לשימוש בבלוג הינו הסכמת הגולש לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. מובהר כי כל שימוש ו/או עיון בבלוג וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגובות מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.
  3. 11. מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלת האתר איננה יכולה לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא תהיה אחראית לתוכן הגולשים המוצג באתר.
  4. 11. אסור לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
  5. 11. אסור להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.
  6. 11. אסור לשלוח לבלוג מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או מוסרית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, אסור לשלוח חומר הכולל וירוס /ואו תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים באתר.
  7. 11. הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלת האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.
  8. 11. הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה.
  9. 11. בעלת האתר אינה מתחייבת להציג את התוכן המועלה ושומרת על זכותה לסרב להעלות תוכן או למחקו, בהתאם לשיקול דעתה.
  10. 11. הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו, אך מעניק רישיון, לא בלעדי, בלתי הדיר ושאינו מוגבל בזמן, לבעלת האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט. למען הסר ספק, מודגש כי הרישיון כאמור אינו מותנה במתן גישה לגולש לשירותי האתר.
  11. 11. מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה.
  12. 11. בעלת האתר אינה אחראית לנכונות, דיוק, אמינות וטיב הודעות הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת תגובות והודעות הגולשים.
  13. 11. מובהר כי בעלת האתר אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבתכני הודעות ותגובות הגולשים.
  14. 11. בעלת האתר אינה אחראית לפגיעה בזכויות הקניין של המידע המתפרסם על ידי הגולש.
  15. 11. בעלת האתר אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לבלוג.
  16. 11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלת האתר וכל נציג מטעמה תהיה רשאית לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות – בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום בבלוג, למנוע את פרסום ההודעה בבלוג ו/או להוציא מהבלוג כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה לבלוג, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של בעלת האתר בלא כל מתן הודעה מראש.
  17. 11. הודעה על תוכן מפר: מולינו בייביז אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא”ל molinodesign@gmail.com.
 5. קישורים לאתרים נוספים (links)
  1. 12. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג’. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות הגולש וכי בעלת האתר לא תהיה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.
 6. תנאים נוספים
  1. 13. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
  2. 13. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
  3. 13. בעלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
  4. 13. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. לגולש לא תהא כל טענה כלפי בעלת האתר בגין שינויים במידע באתר.
  5. 13. הגולש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין בעלת האתר כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
  6. 13. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד.
  7. 13. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
  8. 13. אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.
 7. מדיניות הגנה על הפרטיות
  1. 14. במהלך ביצוע רכישה הגולש יתבקש למלא את פרטיו האישיים הכוללים בין היתר את שמו המלא, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וכיו״ב. השימוש במידע זה נועד על מנת לשפר וליעל את השירות באתר. למען הסר ספק, לא מתבצע איסוף של מספר כרטיס אשראי.
  2. 14. הגולש מסכים בזאת כי כל הפרטים הנאספים על ידי האתר במהלך הליך הרכישה ייאגרו במסד הנתונים של העסק ויכולים לשמש אותנו על מנת ליידע את הגולש בדבר מוצרים ושירותים העשויים לעניין אותו ולשגר אליו דברי פרסומת מטעמנו. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת נהיה רשאים להביא לידיעתו של הגולש באמצעות (א) משלוח לכתובת המגורים שנמסרה על ידו; (ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסר; (ג) הודעות מסרים קצרים, בין השאר לטלפון הסלולארי.
  3. 14. הסכמת הגולש כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח – 2008.
  4. 14. במידה ונשלח לגולש תוכן שיווקי באמצעות מערכת דיוור אוטומטית בניגוד לרצונו עליו לפנות לבעלת האתר בדואר חוזר לצורך הסרתו מרשימת התפוצה.
  5. 14. בעלת האתר מתחייבת לשמור את פרטי הלקוח תוך שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע הנאסף ולא להעבירם לגורם שלישי ללא הסכמתו מלבד במקרים שמתקבל צו שיפוטי המורה להנהלת האתר למסור את המידע לצד שלישי או במקרה של טענה/תביעה דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין מנהלת האתר או מי מטעמה.
  6. 14. פרטי אמצעי התשלום שהועברו על ידי הגולש ישמשו אך ורק לביצוע התשלום, ובעלת האתר מתחייבת שלא להעביר אותם לכל גורם נוסף זולת לצורך הוצאה לפועל של העסקה שביקש הגולש לבצע.
  7. 14. בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפני הגולש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייה באתר ואילו פעולות ביצע הגולש. בעלת האתר רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. בעלת האתר רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל הגולש אישית או מאפשרים לזהות אותו באופן אישי.
  8. 14. מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים הנו מידע מצטבר אשר אינו מזהה את הגולש אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיו. מידע זה כולל, בין היתר, פרסומות שנצפו, העמודים שבהם עיין, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה וכן הלאה.
  9. 14. בעלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות.
 8. קבצי Cookies
  1. 15. האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של הגולש ולצורכי אבטחת מידע.
  2. 15. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם הגולש אינו יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש.
 9. הצעות והערות
  1. 16. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם הגולש אינו יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש.
  2. 16. כדי לשפר את האתר שלנו – אנו עשויים להשתמש במשוב שיספק הגולש כדי לשפר את המוצרים והשירותים שלנו.
 10. הודעות
  1. 17. הודעה אשר נשלחה לכתובת הדוא”ל אשר סופקה על ידי הגולש, תחשב כהגיעה ליעדה ביום העסקים העוקב לשליחת ההודעה.
 11. שיפוי
  1. 18. הגולש מתחייב לשפות את בעלת האתר מיד עם דרישת הראשונה בגין כל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, כתוצאה מדרישה, תביעה או טענה בקשר לפעולות הגולש באתר, מסירת מודעת פרסום להצגה באתר, שיתוף פעולה עם גולש אחר או בקשר לפעולות כאמור.
 12. ברירת דין וסמכות שיפוט
  1. 19. הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך בין בעלי האתר לגולש, העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר באר-שבע.
 13. בכל שאלה או הבהרה – צרו קשר


עלית שכטר
052-8916525
molinodesign@gmail.com